جامعه شناسی

مجله آنلاین جامعه شناسی

You are here معرفی کتاب Books تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

Share

نویسنده :گی روشه

ترجمه:دکتر منصور وثوقی

کتاب تغییرات اجتماعی را می توان از برترین کتب جامعه شناسی ترجمه شده به زبان فارسی محسوب کرد. ترجمه روان دکتر وثوقی ،این کتاب را به پربارترین کتاب حوزه تغییرات اجتماعی تبدیل کرد که تا کنون چاپ شده است. روشه در کتاب تغییرات اجتماعی به بیانی شیوا و علمی از تغییرات اجتماعی بحث می کند. کتاب مشتمل بر شش فصل است. فصل اول به مسایل جامعه شناسی تاریخ گرا، فصل دوم به عوامل و شرایط تغییر اجتماعی ، فصل سوم به کارگزاران تغییر اجتماعی ، فصل چهارم به جریان صنعتی شدن ، توسعه و نوسازی ، فصل پنجم به استعمار و استعمار زدایی و فصل ششم به فرایند انقلابی و بررسی انقلاب می پردازد.

یکی از ویژگیهای بارز این کتاب روحیه علمی حاکم بر مباحث آن است که در اغلب نقد و بررسی های مولف به روشنی عیان است.این کتاب در عین حال الگویی از مطالعه و بررسی دگرگونی های اجتماعی را به دانش پژوهان ارائه داده است که میتواند به ویژه در بررسی های جامعه شناسی تاریخی مورد استفاده و اقتباس قرار گیرد بصورتی که تفکیک و مشخص نمودن ابعاد و سطوح مختلف عوامل، شرایط و کارگزاران دگرگونیهای اجتماعی، محورهای اساسی پژوهش در این زمینه را تشکیل میدهند. خواندن این کتاب به همه دوستداران و علاقه مندان به مباحث سیاسی و جامعه شناختی توصیه می شود.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل اول: مسائل جامعه شناسی تاریخ گرا

- سنت و ضعف جامعه شناسی تاریخ گرا

- اولین جامعه شناسان

- تاثیرات سه گانه

- تاثیر مکتب اصالت کارکرد (فونکسیونالیزم)

- مطالعه تغییر اجتماعی از جانب بعضی از کارکردگرایان

- برگشت به سوی مطالعه درباره تغییر

بیداری جهان سوم

بحران در کشورهای پیشرفته

- تاثیر جامعه شناسی مارکس

- مشکل جامعه شناسان در مطالعه تغییر

- سه نقطه ضعف جامعه شناسی تاریخی معاصر

- تحول و تغییر اجتماعی

- تحول اجتماعی

- تغییر اجتماعی

- اهمیت تفکیک فوق

- مفهوم تغییر اجتماعی

- پدیده هایی که تغییر اجتماعی محسوب می شوند

- تعریف تغییر اجتماعی

- تغییر اجتماعی- کنش تاریخی- فرآیند اجتماعی

- کنش تاریخی

- فرایند اجتماعی

- عوامل، شرایط و کارگزاران تغییر

- عوامل تغییر

- شرایط تغییر

- کارگزاران تغییر

- پیشگویی و پیش بینی

- پیشگویی نزد اولین جامعه شناسان

- پنج خصوصیت متمایز

- سوالهایی که مطرح میشوند

- شش سوال عمده

- آنچه در فصول آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت

فصل دوم: عوامل و شرایط تغییر اجتماعی

- عوامل مسلط

- نسبی گرایی در جامعه شناسی معاصر

- عامل جمعیتی

- تراکم جمعیت و تقسیم کار

- تراکم جمعیتی و تراکم اخلاقی

- قانون جاذبه اجتماعی دورکیم

- وابستگی متقابل جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی

- نمونه تجربی ژرژ بالاندیه

- اثرات روانی تراکم جمعیت

- تحول جمعیتی غرب

- مرحله جبر سنتی

- مرحله ضرورت های درونی

- مرحله ضرورتهای برونی

- بحث درباره تز ریزمن

- عامل تکنیک

- انقلاب تکنولوژیک

- تکنولوژی و انواع جوامع

- مجموعه های تکنیکی

- عصر سنگ ابزاری

- عصر انسان ابزاری

- عصر پیش تکنیکی

- عصر پارینه تکنیکی

- عصر نوتکنیکی

- تعریف عامل تکنیک

- نقش تاریخی عامل تکنیک

- عامل تکنیک و سایر عوامل

- تکنولوژی و فرهنگ

- خلاصه و نتیجه

- زیربنای اقتصادی

- ابهام در گفته های مارکس و انگلس

- جبر اقتصادی

- متن دیگری از انگلس

- زیربنای اقتصادی چیست؟

- مفهوم نیروهای تولیدی

- تعریف گسترده نیروهای تولیدی

- از علیت ساده به علیت پیچیده

- نمونه ای از تفسیر جبرگرایانه افراطی بوخارین

- جبر اقتصادی در نظام سرمایه داری مدرن

- تفسیر متفاوتی از لوفور و دروش

- ارزشهای فرهنگی

- ایده ها، ارزشها و انگیزه ها

- تز ماکس وبر

- روحیه کاپیتالیسم

- کاپیتالیسم و تفکر عقلایی

- اخلاق و تفکر کالونی

- تقدیر ازلی براساس نظریات کالون

- نتایج دکترین کالون

- زهد اخلاقی کالوینیسم

- تاثیر زهد اخلاقی کالوینیسم بر کاپیتالیسم

- بحث درباره تز ماکس وبر

- سه مسئله اساسی

- کنش متقابل بین عوامل

- تداوم تاثیر عامل مذهب

- زوان تفاوتهای مذهبی

- موازنه عوامل

- ایدئولوژی

- تعریف ایدئولوژی

- ارزشها و ایدئولوژی

- خصلت خودمختارانه ایدئولوژی

- ایدئولوژی به عنوان پدیده های روانی- اجتماعی

- آگاهی کاذب و آگاهی راستین

- ایدئولوژی و آگاهی راستین

- طبقه بندی ایدئولوژی

- ایدئولوژی محافظه کارانه یک گروه خاص

- ایدئولوژی ارتجاعی یا رادیکالی یک گروه خاص

- ایدئولوژی ملی جامعه خاص

- پیچیدگی ایدئولوژی ملی

- هم آوازی، جدایی طلبی و مخالفت

- ایدئولوژی و محدوده آنها

- تضادهای اجتماعی به عنوان عوامل دگرگونی

- مارکس و تضادهای اجتماعی

- اشتباهات مارکس

- تضادهای اجتماعی و تضادهای طبقاتی

- تضادهای طبقاتی و انقلاب

- تضادهای طبقاتی و مالکیت

- توزیع نامساوی اقتدار (اتوریته) یا حاکمیت

- توزیع دوگانه اقتدار (حامیت)

- دوگانگی اقتدار و تضاد منافع

- شبه گروه و گروه ذینفع

- منافع آشکار و منافع ناآشکار

- تعدد و انباشتگی گروهها و تضادها

- دو سطح متفاوت تضاد

- شدت تضاد

- خشونت (قهر) تضاد

- تغییر بنیادی و تغییر ناگهانی

- سهم دارندرف

- یک تحقیق تئوریک

- تحلیل انتقادی مارکس

- برخی تمایزات سودمند

- قضایای مفروض

- یک انتقال: دوگانگی مخالفان

- بحث درباره تضاد منفعت و تضاد اجتماعی

- مفهوم تناقضات ساختی

- عمر عناصر متشکله نظام اجتماعی

- حرکت نوسانی تغییر

- تناقضات یا ناسازگاریها و پیچیدگی اجتماعی

- خلاصه و نتیجه گیری

فصل سوم: کارگزاران تغییر اجتماعی

- نقش نخبگان در دگرگونی های اجتماعی

- تعریف برگزیدگان از نظر پارتو

- تئوری گردش نخبگان

- تعریف موسکا

- رایت میلز

- نخبگان قدرت

- اهمیت عقاید میلز

- نخبگان، اقتدار، قدرت

- تعریف نخبگان

- انواع نخبگان

- نخبگان سنتی و مذهبی

- نخبگان تکنوکراتیک

- نخبگان مالکیت

- نخبگان خارق العاده (کاریزمایی)

- نخبگان ایدئولوژیکی

- نخبگان سمبولیک

- نخبگان و کنش تاریخی

- تصمیم گیری

- الگوسازی

- جنبش های اجتماعی و گروههای فشار

- جنبشهای اجتماعی

- تعریف جنبش اجتماعی

- اصول سه گانه جنبش های اجتماعی براساس آرای تورن

- اصل هویت

- اصل ضدیت یا مخالفت

- اصل عمومیت

- اکسیونالیسم و جنبشهای اجتماعی

- تعدد جنبش های اجتماعی

- کارکردهای سه گانه جنبش های اجتماعی

- جنبش های اجتماعی به عنوان عوامل رابط یا میانجی

- جنبش اجتماعی به عنوان عامل ایجاد آگاهی جمعی

- کارکرد فشار جنبش های اجتماعی

- طبقه بندی گروههای فشار

- شرایط تاثیر گذاری گروههای فشار

- طرق عمل گروههای فشار

- ناکامی گروههای فشار

- رابطه بین نخبگان، نهضتها و گروهها

- روابط متقابل

- نفاق بین رهبران و اعضا

- رهبران پیشروتر از جنبش هستند

- بخشی از اعضا افراطی تر از بقیه هستند

- نخبگان، جنبش و محیط

-

-

فصل چهارم: جریان صنعتی شدن، توسعه و نوسازی

فصل پنجم: سیستم استعماری و استعمارزدایی

فصل ششم: فرآیند انقلابی


Add comment