کتاب تغییرات اجتماعی

کتاب تغییرات اجتماعی را می توان از برترین کتب جامعه شناسی ترجمه شده به زبان فارسی محسوب کرد. ترجمه روان دکتر وثوقی ،این کتاب را به پربارترین کتاب حوزه تغییرات اجتماعی تبدیل کرد که تا کنون چاپ شده است. روشه در کتاب تغییرات اجتماعی به بیانی شیوا و علمی از تغییرات اجتماعی بحث می کند. کتاب مشتمل بر شش فصل است. فصل اول به مسایل جامعه شناسی تاریخ گرا، فصل دوم به عوامل و شرایط تغییر اجتماعی ، فصل سوم به کارگزاران تغییر اجتماعی ، فصل چهارم به جریان صنعتی شدن ، توسعه و نوسازی ، فصل پنجم به استعمار و استعمار زدایی و فصل ششم به فرایند انقلابی و بررسی انقلاب می پردازد.

 

یکی از ویژگیهای بارز این کتاب روحیه علمی حاکم بر مباحث آن است که در اغلب نقد و بررسی های مولف به روشنی عیان است.این کتاب در عین حال الگویی از مطالعه و بررسی دگرگونی های اجتماعی را به دانش پژوهان ارائه داده است که میتواند به ویژه در بررسی های جامعه شناسی تاریخی مورد استفاده و اقتباس قرار گیرد بصورتی که تفکیک و مشخص نمودن ابعاد و سطوح مختلف عوامل، شرایط و کارگزاران دگرگونیهای اجتماعی، محورهای اساسی پژوهش در این زمینه را تشکیل میدهند. خواندن این کتاب به همه دوستداران و علاقه مندان به مباحث سیاسی و جامعه شناختی توصیه می شود.

تیسفون