معرفی کتاب

کتاب تغییرات اجتماعی

کتاب تغییرات اجتماعی را می توان از برترین کتب جامعه شناسی ترجمه شده به زبان فارسی محسوب کرد. ترجمه روان دکتر وثوقی ،این کتاب را به پربارترین کتاب حوزه تغییرات اجتماعی تبدیل کرد که تا کنون چاپ شده است. روشه در کتاب تغییرات اجتماعی به بیانی شیوا و علمی از تغییرات اجتماعی بحث می کند. کتاب مشتمل بر شش فصل است. فصل اول به مسایل جامعه شناسی تاریخ گرا، فصل دوم به عوامل و شرایط تغییر اجتماعی ، فصل سوم به کارگزاران تغییر اجتماعی ، فصل چهارم به جریان صنعتی شدن ، توسعه و نوسازی ، فصل پنجم به استعمار و استعمار زدایی و فصل ششم به فرایند انقلابی و بررسی انقلاب می پردازد.

مطالعه بیشتر...
تیسفون