جامعه شناسی توسعه

احساس فقر از خود فقر بدتر است

در محله ای که من در آن، سال های نوجوانی را سپری کردم، تقریبا" همه ی بچه محل ها، در ظاهر، وضعیت یکسانی داشتیم. پول توجیبی هایی که کمابیش اندازه هم بود می گرفتیم و وسایلی که اگر هم کسی نداشت، مصادیقش چنان محدود بود که کسی چندان غصه آن را نمی خورد.

مطالعه بیشتر...
تیسفون